Årsmöte 9 februari

Den 9 februari kl. 19 är det årsmöte i föreningen.

Alla medlemmar är varmt välkomna att vara med och bestämma vad kåren ska göra och hur den ska styras.

Vi ses, givetvis, digitalt i år. Surfa till https://meet.google.com/sqg-rzhw-pcx kl. 19 den 9 feb för att vara med på mötet. Kontakta Mikael Svensson, 070-0029433, om du har frågor kring det tekniska.

Kontakta kåren innan 12 feb 2 feb om du vill ta upp något särskilt på mötet.

Dagordning:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt.
 4. Verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Riktlinjer för kommande verksamhetsår.
 7. Fastställande av eventuell medlemsavgift.
 8. Val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen.
 9. Val av vice ordförande och kassör.
 10. Val av revisor och en revisorssuppleant.
 11. Val av övriga funktionärer.
 12. Val av två ledamöter till valkommittén.
 13. Val av ombud till equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma.
 14. Val av ombud till Nacka missionsförsamlings styrelse.
 15. Val av ombud till övriga organisationer.
 16. Förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen.
 17. Övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.
  1. Kårmärke
  2. Frågor från Equmenia Stockholm

Vi ses.